Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pieskovisko, s.r.o.

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú  právne vzťahy medzi spoločnosťou Pieskovisko, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“) a zákaznikmi elektronického obchodu www.prezentacne-steny.sk (ďalej len „zákazník“).

Fakturačná adresa dodávateľa

Pieskovisko s.r.o., sídlom Romanova 5, Bratislava 851 02 
zapsána obchodnom registri krajského súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 109953 z dňa 17.3.2016
Dodávateľ je platcom DPH. 

IČO: 50215396
DIČ: 2120231388
IČ DPH: SK2120231388

Prevádzkareň a poštová adresa 
Pieskovisko s.r.o.
Vajnorská 1
Bratislava
831 01

Tel: +421 948 204 384
Email: obchod@prezentacne-steny.sk

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: SK9111000000002942020215 Tatra Banka

Obchodné vzťahy pomocou elektronických systémov sa riadia týmito podmienkami, právnym rádom Slovenskej republiky a občianskym zákonníkom.

Tieto podmienky sú platné pre všetky obchodné vzťahy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom pre všetky obchodné vzťahy uzatvárané pomocou elektronických systémov na doménach, ktoré dodávateľ prevádzkuje.

Objednávka tovaru a služieb

·       Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

·       Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

·       Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa buď nevyrába alebo nedodáva alebo sa výraznym spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďaľšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

·       Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku ide zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom. V detaily každého výrobku i v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar skladom či nie je. Pokiaľ tovar nie je na sklade, či sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďaľšom termíne dodania.

Zrušenie objednávky

·       Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do momentu potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť a tovar dodať. Zrušenie objednávky po momente uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predošlej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

Kúpna zmluva

·       Objednávka je ponukou zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

·       Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom, kedy je zákazníkovi doručené na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie objednávky od dodávateľa.

·       Ak sú súčasťou objednávky aj tlačové služby, je kúpna zmluva uzatvorená po dodaní tlačových dát bez poškodení a odsúhlasení dodávateľa zákazníkovi na ním uvedenoú e-mailovú adresu, že dáta sú v kvalite vhodné pre tlač.

·       Dodávateľ nie je povinný uzatvoriť na základe objednávky kúpnu zmluvu, a to najmä so zákazníkmi, ktorí v minulosti podstatným spôsobom porušili uzatvorenú kúpnu zmluvu.

Ceny

·       Ceny sa riadia platným aktuálnym cenníkom dodávateľa, resp. aktuálnou verziou cenníka v elektronickom systéme, ak nie je uvedené inak.

·       Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. To neplatí v prípade už uzatvorenej kúpnej zmluvy, kedy je zmena cien možná iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.

·       Ceny v kúpnej zmluve sú vždy účtované podľa cenníka platného v dobe prijatia objednávky, prípadne dľa dohody medzi zmluvnými stranami.

·       Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmluvných cenách, a to na celý tovar alebo v jednotlivých obchodných prípadoch. V takom prípade bude kupujúcemu pred objednávkou na vyžiadanie vypracovaná cenová ponuka v písomnej forme a zaslaná e-mailom. Kupujúci potom objednávkou zaslanou v písomnej forme alebo e-mailom potvrdí, že s individuálnou cenovou kalkuláciou - ponukou súhlasí.

Zásady vracania tovaru a peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

·       Kupujúci berie na vedomie, že dľa ustanovenia § 1837 občanskieho zákonníka, nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. Z dôvodov vyššie uvedených nie je možné vrátiť prezentačnú stenu už upravenoú dľa priania zákazníka. Grafický motív k tlači si totiž klient volí vždy sám a tento teda je prispôsobený priamo jeho požiadavkám.

·       Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@prezentacnesteny.sk.

·       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy dľa vyššie uvedených obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

·       V prípade odstúpenia od zmluvy dľa vyššie uvedených obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim či už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevznikú tým kupujúcemu ďaľšie náklady. Ak odstúpi kupujúcí od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

·       Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

·       V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Dodacie podmienky

·       Skladové položky objednaného tovaru budú dľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodané v čo najkratšej dobe. Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi:
 

·             Prepravcom zásielok, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky dodávateľom. V prípade neskladových položiek sa lehota dodania môže líšiť, termín dodania povie dodávateľ zákazníkovi na požiadanie. V prípade predĺženia dodacej lehoty bude zákazník dodávateľom včas informovaný predom. Tovar sa považuje za dodaný predáním tovaru k preprave zmluvnému dopravcovi. Súčasťou zásielky je i dodací list, ktorý zašle zákazník podpísaný a odátumovaný najneskôr do piatich dní späť na poštovú adresu dodávateľa v prípade, že zásielka nie je doručená bez vád súčasne s uvedením reklamovaných vád.

·             Pri prevzatí tovaru od zmluvného dopravcu je zákazník povinný tovar bezodkladne skontrolovať. V prípade zjavných známok poškodenia spôsobených pri preprave je zákazník povinný spísať reklamáciu priamo s dopravcom a zaslať späť dodávateľovi dodací list najneskôr do piatich dní od prevzatia zásielky s uvedením konkrétnych výhrad k zásielke. V prípade zjavných známok poškodenia, ktoré zákazník zistí pri rozbalení tovaru, je povinný bezodkladne informovať dodávateľa do 24 hodín od dodania, prípadne v primeranej dobe s ohľadom na jeho možnosti, a to telefonicky alebo elektronickou poštou s uvedením popisu vád a identifikáciou zásielky. Zákazník berie na vedomie, že na reklamáciu zjavných vád tovaru, ktoré oznámi po tejto lehote, nemusí brať dodávateľ na vedomie.
 

·             V prípade, že tovar nebude odobratý do 1 mesiaca od výzvy k vyzdvihnutiu, vyhradzuje si dodávateľ právo tento tovar zákazníkovi buď ďalej neskladovať, alebo požadovať po zákazníkovi uhradenie poplatkov za uskladnenie. Výšku poplatku oznámi dodávateľ zákazníkovi v dostatočnej lehote predom. Nevyzdvihnutím tovaru zákazníkom nie je dotknuté právo dodávateľa požadovať po zákazníkovi uhradenie už vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s realizáciou kúpnej zmluvy (napr. už vykonanej služby, vykonaná tlač na základe dát zákazníka a pod.), prípadne uhradenie celej kúpnej zmluvy v prípade tovaru upraveného podľa priania zákazníka.

·              Tovar s označením „Krehké“ je dodávateľom balený do nepoškodených krabíc a prelepený špeciálnou páskou. V prípade, že dopravca dodá zásielku s označením Krehké v zjavne inej či poškodenej krabici, špatne zabezpečené či inak neštandardne prevedené, môže zákazník takúto zásielku prevziať iba na vlastné riziko. Na prípadné reklamácie vád tovaru v takomto prípade nebude brať dodávateľ na vedomie.

Kvalita tovaru

·             Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar či služby objednané zákazníkom v predom dohodnutom množstve, akosti a prevedení. V prípade že si toto zmluvné strany nedojednali, plní dodávateľ v akosti a prevedení vhodných pre účel patrný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý.

·             Zákazník prehlasuje, že sa zoznámil s popisom vlastností a kvality tovaru alebo služieb uvedených v elektronickom systéme, tlačenom katalógu dodávateľa alebo prostredníctvom predchádzajúcej písomnej či telefonickej komunikácie s dodávateľom. Pokiaľ už objednávku zadal, predpokladá se, že je s tovarom a jeho vlastnosťami dostatočne oboznámený.

·             Ak požaduje klient atypické prevedenie tovaru alebo atypický tovar ako taký, musí byť táto požiadavka výslovne uvedená v objednávke spolu s presnou špecifikáciou požadovaných vlastnosti či prevedenia tovaru. Prijatie takejto objednávky musí byť s dodávateľom predom dohodnuté a písomne potvrdené.

Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, ide vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

·       Platba predom - Pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

·       Dobierka – Objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

·       Osobný odber - Platí v hotovosti pri osobnom odbere.

·       Platobná karta

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte dľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť predané k posúdeniu ihneď po zistení závady, musis byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

1.V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte dľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a celej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodaní. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaceho papieru alebo kartónu, tak aby nemohlo behom prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude Tovar prevzatý. Doporučujeme Vám tovar poistiť.

2.Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďaľšiemu prípadnému poškodeniu.

3.Vadný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

4.K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragon, záručný list a iné.

5.Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

6.tovar je z hygienických dôvodov k reklamácii priijatý iba riadne vyčištený.

7.Pokiaľ výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.

8.Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

9.O vyriešení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíka a termínu doručenia.

Ochrana osobných údajov

·             Zákazník súhlasí so spracovaním najmä týchto svojích osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, sídlo, IČ, DIČ, emailová adresa, telefónne číslo po dobu neurčitú, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúceho. Osobné údaje budú spracovávané elektronickým automatizovaným systémom.

·             Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a ponúk dodávateľa a telefonickými kontaktmi.

·             Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo elektronickou poštou.

Záverečná ustanovenia

·             Všeobecné obchodné podmienky sú platné od

·             Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť či neúčinnosť tohoto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť zmluvy ako celku ani iných ustanovení tejto zmluvy, pokiľ je takéto neplatné či neúčinné ustanovenie oddelitelné od zvyšku zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojím obsahom bude čo najvernejšie odpovedat podstate a zmyslu pôvodného.

·             Dodávateľ si vyhradzuje právo robiť zmeny týchto podmienok. Urobí tak vždy píomne a zmeny zverejní obvyklým spôsobom. Dodávateľ si vyhradzuje v jednotlivých obchodných prípadoch právo na individuálnu úpravu týchto obchodných podmienok, vždy však po predchádzajúcej dohode s klientom.